Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO) oraz prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.gsiceramica.it (dalej również jako „Strona”).

Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Indeks

 1. Tożsamość i dane kontaktowe wlasciciela i osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania
 3. Odbiorcy danych osobowych
 4. Przetwarzane dane
 5. Okres przechowywania danych
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą
 7. Przekazywanie i udostępnianie danych
 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych i Przetwarzającym dane jest Gruppo Sanitari Italia S.p.A., z siedzibą w S.P. 150 Km 3,125 – 01035 Gallese (Viterbo), e-mail: privacy@gsiceramica.it.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wysyłanie informacji o nowosciach;
 2. badania marketingowe do użytku wewnętrznego, których jedynym celem jest poprawa usług/produktów oferowanych użytkownikom; badania rynku również w celu zaangażowania Państwa w inicjatywy handlowe i promocyjne inne niż wysyłanie informacji o nowosciach , dotyczących produktów GSI, w tym we współpracy z osobami trzecimi, które nie będą miały dostępu do Państwa danych bez Państwa wyraźnej zgody. Komunikacja promocyjna, którą będziemy Państwu przesyłać, może zawierać treści związane z badaniem rynku i może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, social network oraz kontaktów telefonicznych z operatorami;
 3. w celu spełnienia naszych zobowiązań umowy, a w szczególności, aby umożliwić Państwu przeglądanie i korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Strony, niezależnie od tego, czy są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami;
 4. zapewnienia odpowiedzi na Państwa zapytania , tez automatycznie;
 5. zapewnienia Państwu niezbędna pomoc w odniesieniu do zakupionych produktów i usług;

Przetwarzanie, o którym mowa w pkt. a), jest niezbędne do świadczenia usługi, o którą prosi użytkownik.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W ramach wyżej wymienionych celów Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, lecz będą wykorzystywane wyłącznie przez Gruppo Sanitari Italia S.p.A.
Przetwarzanie, o którym mowa w pkt 2 b) może być również prowadzone we współpracy z osobami trzecimi, które nie będą miały dostępu do Państwa danych bez Państwa wyraźnej zgody.

 1. Przetwarzane dane

W ramach korzystania przez Państwa ze Strony i/lub komunikacji, w tym telefonicznej, z nami, GSI będzie przetwarzać dane wymienione poniżej:

 • Dane dostarczane przez użytkownika
 • Będziemy przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe, w tym Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, które nam przekazałeś lub które wykorzystałeś do komunikacji z nami, takie jak adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, a także inne informacje o Tobie, które mogłeś nam przekazać (np. informacje o profilu podane podczas rejestracji na naszej stronie).

 • Dane nawigacyjne
 • Systemy i procedury komputerowe wykorzystywane do obsługi Strony uzyskują w trakcie normalnego funkcjonowania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi, ale ze względu na ich charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze Stroną, adresy zapisu URI (Uniform Resource Identifier) żądanych informacji, czas użycia , metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (uzyskany , błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny oraz sprawdzenia poprawności jej działania. Dane te mogą jednak zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę Strony.

 • Cookie
 • Informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez GSI można znaleźć w  Polityce cookies.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji konkretnych celów przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę, a w szczególności do celów wskazanych w art. 2 a) przez czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań umownych, a w każdym razie nie dłużej niż przez 10 lat od momentu zebrania Państwa danych w celu wypełnienia obowiązków, a w każdym razie nie dłużej niż przez termin ustalony prawem dla przedawnienia praw.

 1. Prawa podmiotu danych

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw określonych poniżej:

 1. Dostęp do danych osobowych: uzyskanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa, a jeśli tak, dostęp do następujących informacji: celów, kategorii danych, odbiorców, okresu przechowywania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawa do żądania zmodyfikowania lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji;
 2. Wniosek o zmodyfikownie lub usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania dotyczących Państwa; „ograniczenie” to oznaczenie przechowywanych danych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości;
 3. Sprzeciw wobec przetwarzania: wniesienie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach realizacji uzasadnionego interesu Administratora;
 4. Możliwość przenoszenia danych: w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody lub w wykonaniu umowy – do otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które go dotyczą; w szczególności dane te zostaną przekazane Państwu przez Administratora w formacie .csv lub podobnym;
 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, badania rynku oraz profilowania; skorzystanie z tego prawa nie wpływa w żaden sposób na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 6. Aby złożyć skargę zgodnie z art. 77 RODO do właściwego organu nadzorczego w oparciu o miejsce stalego pobytu, miejsce pracy lub miejsce naruszenia Twoich praw; w przypadku Włoch właściwym organem jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej http://www.garanteprivacy.it.

Z praw tych można skorzystać, wysyłając wniosek do administratora danych za pośrednictwem kanałów kontaktowych wskazanych w sekcji 1 niniejszego ogłoszenia.

Wnioski związane z realizacją praw użytkownika będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku; jedynie w przypadkach szczególnej trudnosci i liczby wniosków

termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa (2) miesiące.

 1. Przekazywanie i udostępnianie danych

Podanie danych przez użytkownika jest obowiązkowe, gdyż jest niezbędne do świadczenia żądanej usługi. W związku z tym każda odmowa podania danych przez użytkownika może powodowac brak możliwości świadczenia usługi, o ile dane te są niezbędne do tych celów.